HISTORIK

STJERNARPS GODS CORPS DE LOGI

Den västra nu bebodda flygeln byggdes 1845 av kommerserådet Anders Jöran Hammar. En större ombyggnad ägde rum 1949 då den nuvarande köksavdelningen byggdes till. Tidigare fanns kök och bostäder för tjänstefolket i den av Holger Rosencrantz år 1638 uppförda och nu obebodda flygeln.


HISTORIK

Holger Axel Rosenkrantz, Glimminge i Skåne, en av Danmarks största godsägare förvärvade i början av 1600-talet gårdarna Dömestorp, Skottorp, Claustrup (Claestorp), Perstorp och Torup (Stjernarp).

Hans dotter Mette Rosenkrantz ärvde 1647 Claestorp, Perstorp och Torup.

1651 sålde hon gårdarna för 17.500 riksdaler till Johan Månsson Silverstierna, sekreterare av staten och häradshövding i Trögd i Uppland, adlad 1638. Köpebrevet finns bevarat i Stjernarps arkiv. Han tog avsked från statstjänsten 1655 och flyttade ner. Under tiden skötte hans fogde driften, enligt bevarade rapporter utgjordes i huvudsak inkomsterna av boskapsskötsel, särskilt uppfödning och försäljning av oxar.

Silverstierna hade för avsikt att låta Torup bli huvudgård då det av Holger Rosencrantz 1638 uppförda corps de logis låg här. Han sammanslog de tre gårdarna till ett säteri som han gav namnet Stjernerup. 1653 brann Claestorp ner förorsakad av blixtnedslag.

Silverstierna lät också uppföra ett en flygelbyggnad där nuvarande corps de logis ligger, denna flygelbyggnad innehöll bl.a köks och spiskammare. Ytterligare två flyglar uppfördes av korsvirke i söder, den ena med 10 rum för domestiker och betjänter den andra med brygghus och bagarstuga. Dessa är numera rivna. Husen förenades och borggården omgavs av höga tegelstensmurar med fyra portar.

Silverstierna överlevde sin ende son och med honom dog ätten ut. Han hade dessutom fyra döttrar varav av en, Helena, blev ägare till Stjernarp. Hon var gift med Peter Nilsson adlad Duréel ägare till Rossared. Duréel led svåra ekonomiska förluster och pantsätter hälften av Stjernarp till svågern Mårten Grelsson Lindhielm gift med Anna Maria Silverstierna. 1686 säljs resten till honom som även innefattar säteriet Alslöf.

Lindhielm dog barnlös 1720 och med honom dog ätten ut. Hans första hustru var då avliden, hans andra Margareta von Beijer innehade fram till sin död 1732 Stjernarp.

I ett tidigare gifte med Zacharias Rehnhorn hade hon en dotter Hedvig Charlotta Rehnhorn som ärvde Stjernarp. Hon var gift med Georg Wilhelm Fleetwood. De hade en dotter Hedvig Beata. I samband med att hon gifte sig 1738 med kammarherren och landshövdingen Johan Daniel Cedercrantz överlämnades Stjernarp i deras händer. De fick en son Johan Wilhelm Cedercrantz som 1765 ärvde Stjernarp denne blev även landshövding i Halland och dog barnlös 1805. Under de nästan 70 år som Cedercrantz innehade Stjernarp kan man enligt beskrivningar nedtecknade 1796 av Johan Wilhelm konstatera att spannmålsodlingen avkastade nästan dubbelt så mycket som som under Silverstiernas tid och att boskapsskötseln fortfarande dominerade. Landshövdingen levde ett ståndsmässigt liv, höll sig bl.a med ridhus, gäststall för 14 hästar, gården hade eget tegelbruk smedja, bränneri, bostäder för tjänare och drängar. Man utvidgade trädgården med en engelsk inspirerad park, det fanns även ett orangeri.

Vid flyttning av den siste Cedercrantz grav i Tönnersjö kyrka hittades hans balsamerade lik hårt ombundet av ett silkessnöre för enligt sägnen hade den döde företagit nattliga utflykter till Stjernarp för att promenera mellan gården och karpdammarna.

1806 sålde arvingarna Stjernarp till Jacob Kjell Bennet som redan 1808 sålde säteriet vidare till kommersrådet Peter Möller. Han lade ner stor möda och omsorg på förbättringar av lantbruket och gjorde betydande nyodlingar.

1813 såldes Stjernarp till Anders Jöran Hammar som bl.a uppförde det befintliga corps de logiet samt fortsatte förbättringarna av jordbruket.

1852 överlåter han Alslöf till sin son Carl Hammar. Stjernarp såldes samtidigt till Rudolf Tornérhielm, Vrams-Gunnarstorp och Ludvig Lilliehöök, Hjuleberg som dock ganska omgående blir utlöst.

Efter att ha avyttrat delar av godset säljer Tornérhielm 1851 Stjernarp vidare till sin svåger David Erik Stierncrona som var gift med Charlotte (Lotten) Stierneld. Denne får tillstånd att överföra fideikomissrätten från sitt sina släktgods Åkeshov, Norrnäs, och Kalvandö i Stockholm.

År 1900 övertar deras ende son David Algernon godset, han dör ogift 1927 då också Stjernarp upphör att vara fideikomiss och övergår att vara vanligt arvegods till Davids fem systrar. Av dessa har endast den äldsta, Eva, ingått giftermål och var sedan 1901 änka efter Magnus Brummer, Fröllinge.

Hösten 1927 sålde de fem systrarna Stjernarp till Eva Brummers äldsta dotterson friherre Carl-Magnus Hermelin som i egenskap som arrendator brukat godset sedan 1924.

1957 skrev han över 90% av godset på sina tre döttrar Eva, Louise och Gunilla men fortsatte själv att driva verksamheten.

1971 dog Carl-Magnus Hermelin och Eva gift Hamiltons son Jan ärvde sin morfars 10 %.

1977 löstes Gunilla, gift Strömfelt ut.

1986 löstes Louise Hermelin ut och Stjernarp ägdes av Eva till 75 % och Jan till 25 %.
Sedan 2014 är Jan Hamilton ägare till Stjernarp.